Výzkum

Aktivní výzkumy

Ukončené výzkumy

Vývoj poloprovozního zařízení pro monitoring snižování Hg z velkých a středních energetických zdrojů

TA04020723

Naše firma provedla ve spolupráci s VŠB TU Ostrava, ÚJV Řež, a. s. a Ústavem chemických procesů AV ČR, v. v. i. v rámci projektu Technologické agentury České republiky (TA ČR) výzkum spočívající ve vývoji poloprovozního zařízení pro monitoring snižování emisí Hg z velkých a středních zdrojů.

Cílem projektu byla identifikace problémů dosažení předpokládaných emisních limitů Hg na jednotlivých energetických zdrojích spalujících fosilní paliva v ČR, návrh technického a ekonomického řešení dosažení předpokládaného budoucího emisního limitu rtuti vzniklé ze spalování fosilních paliv. Poloprovozní zařízení, v němž byl zkoumán vliv reálně dostupných metod, především SCR (selektivní katalytické redukce), pracovalo se spalinami reálného energetického zdroje. Poloprovozní jednotka byla sestavena z modulů, aby bylo možno provádět zkoušky na více zařízeních, a to bez nutnosti výroby či úpravy jejich jednotlivých částí. Na jednotce bylo současně umístěno několik měřících míst pro vyhodnocování úspěšnosti snižování požadovaných škodlivin ze spalin.

Jako jednomu ze spoluvlastníků nám byl v rámci projektu zapsán užitný vzor na řešení „Poloprovozní jednotka pro výzkum metod konverze a eliminace Hg ve spalinách energetických zdrojů“ pod č. 31275 u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.

Tým Envir & Power Ostrava a.s. rovněž aktivně vystupoval a prezentoval výsledky výzkumu na mezinárodních odborných konferencích zaměřených na ekologizaci spalin.

Harmonogram projektu:

Zahájení řešení vývoje: 07/2014

Výroba poloprovozní jednotky: 10/2015

Zkušební najetí jednotky: 12/2015

Instalace jednotky do provozu: 04/2016

Zápis užitného vzoru: 12/2017

Ukončení projektu: 12/2017

Snížení koncentrací Hg, HCl a HF z velkých průmyslových zdrojů

TK01020101

Naše firma se v současné době podílí ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, ČEZ a.s., United Energy a.s., Elektrárny Opatovice a.s. a ORGREZ a.s. v rámci projektu Technologické agentury České republiky (TA ČR) na snížení koncentrací Hg, HCl a HF z velkých průmyslových zdrojů.

Ukončený projekt TA04020723 ukázal na zásadní problémy většiny velkých energetických zdrojů spalujících fosilní paliva v ČR s dosažením budoucích emisních limitů Hg ve spalinách dle BAT, a ukázal na směry dalšího výzkumu intenzifikace záchytu Hg s cílem snížení zátěže pro životní prostředí. Cílem projektu je získání znalostí o distribuci a možnostech záchytu Hg ve čtyřech oblastech. I). Technologii odsíření mokrou metodou – problematiky tzv. re-misí Hg. II). Výzkum závislosti míry oxidace Hg při nižších teplotách spalin (150 – 170°C), tzv. nízkoteplotní oxidace Hg na katalytických vrstvách, III). Výzkum snížení koncentrace Hg, HCl a HF pomocí sorbentu dávkovaného do kotle, či do kouřovodu před odlučovač popílku. IV) Výzkum distribuce a záchytu Hg při kombinaci technologií odprášení spalin.

Doba řešení: 06/2018 – 12/2020

Harmonogram projektu:

Zahájení řešení vývoje: 06/2018

Úprava stávající poloprovozní jednotky: 10/2018

Uvedení do provozu a první testy: 12/2018

Měření na elektrárnách: 03/2019

Výzkum redukce NOx ve spalinách v rámci CCS technologie oxyfuel spalování

TH02030149

Naše firma se v současné době podílí ve spolupráci s ÚJV Řež, a. s. a Českým vysokým učením technickým v Praze, v rámci projektu Technologické agentury České republiky (TA ČR) na výzkumu redukce emisí NOx ve spalinách v rámci CCS technologie oxyfuel spalování.

Cílem projektu je identifikovat vhodné materiály pro výrobu denitrifikačního katalyzátoru s ohledem na podmínky oxyfuel spalování, jakožto jedné z technologií záchytu CO2 ze spalování fosilních paliv; současně navrhnout a realizovat pilotní jednotku SCR pro denitrifikaci spalin z oxyfuel spalování pro referenční uhlí; experimentálně ověřit účinnost redukce NOx a amoniakového skluzu při různých provozních podmínkách, zejm. stechiometrii aditiva, provozní teplotě jednotky a různém složení spalin z oxyfuel spalování.

Na základě výsledků experimentů provedených na pilotní jednotce bude navržena integrace SCR pro referenční oxyfuel uhelný blok.

Doba řešení: 01/2017 – 12/2020

Harmonogram projektu:

Zahájení řešení vývoje: 01/2017

Návrh poloprovozní jednotky: 10/2017

Výroba poloprovozní jednotky a první testy: 2018

Testování provozu jednotky při různých parametrech: 2019