KLASICKÁ ENERGETIKA A EKOLOGIZACE

Výstavba a rekonstrukce v energetice

Hlavní zaměření společnosti představuje projektování, výroba, montáže a uvádění inženýrských celků do provozu, v energetice a průmyslu (chemickém, dřevozpracujícím aj.), a to zdrojů středních až velkých výkonů elektráren, tepláren, kotelen a dalších.

V rámci alternativní energetiky se jedná o výstavbu fotovoltaických elektráren, jak na průmyslových budovách, tak na volných prostranstvích.

Velké zkušenosti společnost získala při realizací projektů zaměřených na odsiřování spalin a to jak systémem mokré vypírky (vhodná pro jednotky vyšších výkonů), tak polosuché metody odsíření pomocí fluidního reaktoru nebo atomizéru. Technologie polosuchého odsíření jsou navázány na odlučování tuhých znečisťujících látek (TZL) pomocí tkaninových filtrů, nebo elektroodlučovači. Součástí odprášení je rovněž komplexní řešení expedice popelovin, případně produktu po odsíření.

Další specializací v ekologizacích průmyslových provozů je tzv. denitrifikace, čili snižování koncentrace oxidů dusíku ve spalinách, a to jak metodou SNCR (primární a sekundární opatření), tak metodou katalytické redukce SCR.

Naše společnost se podílí na řadě projektů v energetice, 
zejména v oblasti ekologizace spalin.