Dotační programy

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Společnost Envir & Power Ostrava a.s. úspěšně realizovala projekt s názvem Vzdělávání zaměstnanců Envir & Power Ostrava a. s. s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012792. Cílem tohoto projektu bylo prohloubit kvalifikaci zaměstnanců společnosti Envir & Power Ostrava a.s. V rámci projektu byly pořádány kurzy obecné IT, měkkých a manažerských dovedností, účetní, ekonomické a právní kurzy, s cílem proškolit 17 osob. Projekt byl financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.

realizace: 2020/2021

Operační program

Stáž studenta VŠB-TU v oboru Energetika - Ekologizace spalin

Společnost Envir & Power Ostrava a.s. získala pro rok 2018 z rozpočtu Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci na realizaci projektu Stáž studenta VŠB-TU v oboru Energetika-Ekologizace spalin, a to na základě dotačního programu Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách – 2. výzva. V rámci tohoto projektu získal vybraný student Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava příležitost aplikovat studiem získané vědomosti v praxi u naší společnosti, na konkrétních realizovaných zakázkách.